Các phòng chức năng

Trang chủ»Giới thiệu»Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

 

I. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 khth 

1.Tên phòng: Kế hoạch tổ chức và Quản lý chất lượng

 

2.Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà 10 tầng - Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II

                 Điện thoại: (0222)3875313

 

3. Lịch sử phát triển:

                 Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II, tiền thân là Bệnh viện đa khoa tư nhân Kinh Bắc được Xây mới và khai trương ngày 03/11/2017 tại Khu 5 núi, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập để giúp Ban giám đốc giải quyết công việc về hành chính y, quản lý Hồ sơ bệnh án, trích sao bệnh án, hướng dẫn thủ tục tử vong, tạo điều kiện cho các cơ quan pháp luật giải quyết tranh chấp liên quan điều trị người bệnh.

                 Từ năm 2021 Phòng sát nhập với Phòng Tổ chức nhân sự và Phòng Quản lý chất lượng và đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tổ chức và Quản lý chất lượng. Hiện tại phòng được chia thành 3 tổ chuyên môn: Tổ Y vụ-lưu trữ hồ sơ bệnh án-Tổ thống kê, Tổ Công nghệ thông tin và Tổ Nhân sự - Văn thư lưu trữ.

 

4.Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động:

4.1 Chức năng: Phòng Kế hoạch Tổ chức và quản lý chất lượng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về các hoạt động:

            Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các Khoa, Phòng.

            Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

            Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện

            Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐTV quản lý nhân lực, tuyển dụng đào tạo, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH và điều kiện môi trường lao động.

            Quản lý, khai thác, sửa chữa hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, Internet, máy tính, máy in của bệnh viện.

            Thực hiện công tác văn thư, lữu trữ, bảo mật các văn bản, tài liệu, công văn đi đến của bệnh viện.

4.2 Nhiệm vụ:

 - Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

                 Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

                 Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn

                 Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt.

                 Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

                 Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

               Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho các Khoa, Phòng thực hiện.

                Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức trích sao bệnh án phục vụ cơ quan chức năng đủ thầm quyền để giải quyết các chính sách, chế độ cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.

                 Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

4.3. Các hoạt động:

                 -  Lập kế hoạch - Kiểm tra, giám sát công tác điều trị và tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

                 +  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

                 + Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.

                 + Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…

                 + Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

                 + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày thông qua hình thức chấm bình bệnh án, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

                 + Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện.

                 + Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

                 + Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

                 + Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện 6 tháng, hàng năm.

                 - Thống kê - Báo cáo:

                 + Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các Khoa/Phòng dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

                 + Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

                 + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

                 + Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

                 - Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế

                 + Phối hợp triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm cho các Khoa, Phòng thực hiện.

                 + Báo cáo, đề xuất cho cơ quan Bảo hiểm các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

                 + Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

                 +  Hỗ trợ giám định bảo hiểm y tế

                 + Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

                 + Giải quyết những yêu cầu của người bệnh, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm… về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

                 + Phúc đáp các công văn yêu cầu của các bệnh viện, cơ quan khác.

                 + Xây dựng lịch trực, lịch mổ cho toàn bệnh viện.

                 + Tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp báo cáo các phản ánh qua đường dây nóng

                 - Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

                 + Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

                 + Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

- Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐTV quản lý nhân lực, tuyển dụng đào tạo, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH và điều kiện môi trường lao động.

- Quản lý, khai thác, sửa chữa hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, Internet, máy tính, máy in của bệnh viện.

- Thực hiện công tác văn thư, lữu trữ, bảo mật các văn bản, tài liệu, công văn đi đến của bệnh viện.

 

 5.Tổ chức nhân sự phòng:

                 5.1. Lãnh đạo:

                 Trưởng phòng. BS Nguyễn Huy Du

                 5.2 Số lượng cán bộ trong phòng: 09 người

                 01 bác sỹ, 01 y sỹ, 02 CN điều dưỡng, 01 CN dinh dưỡng, 01 CN quản trị nhân lực, 02 Nhân viên Công nghệ thông tin, 01 CN kỹ thuật môi trường.

 

II. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG, KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 ksnk 

1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Công tác xã hội

 

2.Liên hệ:

            Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Công tác xã hội - Bệnh viện đa khao Kinh Bắc II.

            Điện thoại: (0222)3875315

 

3.Lịch sử phát triển:

                 Từ khi thành lập bệnh viện vào năm 2017, công tác y tá (Điều dưỡng) luôn đồng hành cùng với công tác điều trị phục vụ cứu chữa người bênh. Từ năm 2021 Phòng sát nhập với Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và Bộ phận Công tác xã hội thành Phòng Điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Công tác xã hội.

 

4.Chức năng nhiệm vụ:

                 Phòng Điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn và Công tác xã hội là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

                 Chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

 

                 Tổ chức kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phượng tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; xây dựng, theo dõi, đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh; cập nhật, chỉnh sửa, tham mưu cho bệnh viện ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh cho Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp với các khoa phòng tổ chức hội thảo chia sẻ và nâng cao năng lực chuyên môn thực hành chăm sóc người bệnh; tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; cập nhật, chỉnh sửa bảng mô tả công việc các vị trí làm việc của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy trình sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện chăm sóc người bệnh; Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

           

                        Quản lý, điều phối, Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ hộ lý trong bệnh viện.

 

Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện. Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Giám sát các vụ dịch, phối hợp quản lý tai nạn rủi do nghề nghiệp. Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và toan áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện. Phối hợp phòng hành chính và các khoa, phòng trong bệnh viện kiểm tra và xử lý nước trong bệnh viện. Phối hợp với khoa Dược, khoa XN và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý. Đào tạo, nâng  cao kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế .

                 

Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh có chức năng cung cấp các dịch vụ về Công tác xã hội.

          - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh; Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội; Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện  cho người bệnh.

          - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật: 

          - Vận động tiếp nhận tài trợ:  Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động tài trợ gây quỹ, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

 

 5. Tổ chức nhân sự của phòng:

                 5.1. Lãnh đạo phòng:

                 Trưởng phòng: CN. Vũ Thị Là

                 Phó Trưởng phòng: BS. Nguyễn Thị Thu Hà

                 5.2 Số lượng cán bộ trong phòng: ( 15 người)

                 - 01 CN Điều dưỡng, 01 BS KSNK, 2 nhân viên công tác xã hội.

    -  11 nhân viên nhà giặt, hấy sấy và hộ lý.

 

 

III. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 kt 

1.Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán

 

2. Liên hệ:

                Địa chỉ: Tầng 9 – toà nhà 10 tầng - Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II. 

                Điện thoại: (0222)3875314

3.  Chức năng nhiệm vụ:

                Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện trong lĩnh vực tài chính. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ và tình hình sử dụng các khoản kinh phí. Sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản của bệnh viện. Kiểm tra tình hình thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí vốn, quỹ ở đơn vị. Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.

 

4. Tổ chức nhân sự phòng

                5.2 Ban lãnh đạo đương nhiệm

                Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Lý

                5.2 Số lượng cán bộ phòng: (19 người)

                

III. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 

1.Tên phòng : Phòng hành chính quản trị

 

2. Liên hệ:

                Địa chỉ: Khu nhà 3 tầng - Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II. 

                Điện thoại: (0222)3875315

3.  Chức năng nhiệm vụ:

                Phòng Hành chính quản trị là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Kiểm soát thực hiện nội quy bệnh viện; các chế độ thăm hỏi, bảo vệ các công trình, xây dựng, ao hồ, vườn cây, làm vườn, chăn nuôi tăng gia sản xuất. Cung ứng ô xy, khí y tế, phòng chống cháy nổ, thiên tai; bảo vệ tài sản của bệnh viện, nhân viên y tế và người bệnh. Trông giữ ô tô, xe máy của nhân viên và khách đến bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

 

4. Tổ chức nhân sự phòng

                4.1 Lãnh đạo phòng

              

                4.2 Số lượng cán bộ phòng: (20 người)

 

 

Bài viết mới

Khoa Dược

 • Mô tả

  Khoa Dược được bố trí tại tầng 9 của tòa nhà 10 tầng bao gồm hệ thống kho thuốc, khoa hóa chất, vật tư tiêu hao và Nhà thuốc bệnh viện

 • Khoa Nội soi

 • Mô tả

  Khoa Nội soi nằm tại tầng 2 khu nhà 10 tầng thuận tiện cho việc khám nội soi chẩn đoán bệnh và can thiệp. Khoa được trang bị Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng VIDEO GIF-HQ 170 và GIF – HQ 190 của hãng OLYMPUS Nhật Bản. Khoa có 09 cán bộ nhân viên gồm 04 bác sỹ và 05 KTV, điều dưỡng.

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh

 • Mô tả

  Khoa Chẩn đoán hình ảnh là khoa thế mạnh của Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc được bố trí tại tầng 1 của tòa nhà 10 tầng với các máy móc trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến

 • Khoa Xét nghiệm- Giải phẫu bệnh

 • Mô tả

  Khoa Xét nghiệm- Giải phẫu bệnh nằm tại tầng 2 khu nhà 10 tầng thuận tiện cho việc xét nghiệm chẩn đoán, phục vụ cho khoa khám bệnh và các khoa điều trị nội trú. Khoa được trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị cho xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh và giải phẫu bệnh có nguồn gốc xuất sứ từ các nước phát triển(Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Italia và Hàn Quốc). Các xét nghiệm đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao với sự kiểm tra, ngoại kiểm hàng năm của cơ quan chức năng.

 • Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM

 • Mô tả

  Liên khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt nằm tại tầng 6 tòa nhà 10 tầng với 30 giường bệnh điều trị các bệnh về chuyên khoa Mắt, TMH, RHM. Đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng trẻ trung, nhiệt tình, năng động luôn làm hài lòng người bệnh.

 • Cơ sở 1: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KINH BẮC II

  - Địa chỉ: Cánh Đồng Rền - Khu 5 Núi - Phường. Đại Phúc - TP. Bắc Ninh

  - Điện thoại: 0222.3875.313

  - Email: benhvienkinhbac@gmail.com

  - Gọi cấp cứu: 0222.3875.315

  - Giờ làm việc: 07:00 đến 17:00 tất cả các ngày trong tuần

   

  Link liên kết mạng xã hội

  ĐẶT LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH

  Quý khách sử dụng dịch vụ Đặt hẹn trực tuyến, xin vui lòng đặt trước ít nhất là 24 giờ trước khi đến khám.

  Đặt lịch khám

  Họ và tên(*)
  Trường bắt buộc

  Số điện thoại
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Tuổi(*)
  Trường bắt buộc

  Ngày đặt
  Invalid Input

  Dịch vụ
  Invalid Input

  Chọn chuyên khoa
  Invalid Input

  Nhu cầu khám bệnh(*)
  Trường bắt buộc

  Gửi yêu cầu

  ĐẶT CÂU HỎI

  Mọi thắc mắc của Quý khách sẽ được chuyên gia của chúng tôi giải đáp nhanh nhất

  Đặt câu hỏi

  Họ và tên(*)
  Trường bắt buộc

  Số điện thoại
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Tuổi(*)
  Trường bắt buộc

  Chọn chuyên khoa
  Invalid Input

  Tiêu đề
  Invalid Input

  Nọi dung(*)
  Trường bắt buộc

  Gửi yêu cầu

  mess.png

  zalo.png

  call.png